หน้าแรก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

034-534059 ต่อ 206
acit@kru.ac.th

HOT-NEWS

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับการสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับการสอบประมวลความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  2.  หลักสูตรการพัฒนาทักษะสำหรับการสอบประมวลความรู้ภาษาอังกฤษ

                         รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                         รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยกำหนดให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมและสอบประมวลความรู้ระหว่างวันที่ 4-28 มิถุนายน 2562 ณ งานบริหารการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดังนี้

   - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   300 บาท/คน

   - หลักสูตรภาษาอังกฤษ            300 บาท/คน   

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้แล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง และเมื่อชำระเงินแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแจ้งหลักสูตรและรุ่นที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ