หน้าแรก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

034-534059 ต่อ 206
acit@kru.ac.th

HOT-NEWS

ร่าง รายชื่อผู้มีสิทธสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 1 ภาคเรียนที่2/2561

    กรณีที่นักศึกษามีสถานะ "รอตรวจสอบ" ต้องนำหลักฐานการชำระเงินแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบหากไม่แสดงหลักฐานถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบในรอบนั้น และให้นักศึกษาทุกคนปฎิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด