รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]

Read More Text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2563 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

Read More Text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ 3/2526 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาโครงการพิเศษ กศ.บป.

รายวิชาเทคโนโลยีสารส […]

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการสอบประมวล […]

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี โครงการพิเศษ กศ.บป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการสอบประมวล […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบ 2) นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

Read More Text

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช […]

Read More Text

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราช […]

Read More Text