กำหนดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

กำหนดสอบประมวลความรู […]

Read More Text

แจ้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 สามารถยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้ทางเว็บไซต์ http://exam.kru.ac.th โดยนักศึกษาเลือกวิชาที่ทำการสอบ ชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งยืนยันการสมัครสอบ (การสอบครั้งแรกนักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ) วันที่ 9–22 พฤษภาคม 2565 นี้นะคะ

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (รอบที่ 2)

ประกาศผลสอบประมวลควา […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (รอบที่ 2)สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

ประกาศรายชื่อสอบประม […]

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป รอบที่ 1

ประกาศผลสอบประมวลภาค […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

รายชื่อสอบประมวล2-25 […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

สอบประมวลฯ2-2564

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

คะแนนสอบประมวลความรู […]

Read More Text

แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป วันที่ 18 -19 ก.ย 2564 (สอบออนไลน์) วิชาภาษาอังกฤษ เริ่มสอบเวลา 10.00-12.00น. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มสอบ 13.00-15.00น. (นักศึกษาเลือกสอบได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น) นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับ User และ Password ในการเข้าระบบการสอบได้ที่คณะ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 นะคะ

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป

รายชื่อสอบประมวลภาคก […]

Read More Text