แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป วันที่ 18 -19 ก.ย 2564 (สอบออนไลน์) วิชาภาษาอังกฤษ เริ่มสอบเวลา 10.00-12.00น. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มสอบ 13.00-15.00น. (นักศึกษาเลือกสอบได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น) นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับ User และ Password ในการเข้าระบบการสอบได้ที่คณะ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 นะคะ

Read More Text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2563 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

Read More Text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Read More Text

ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ 3/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาโครงการพิเศษ กศ.บป.

ประกาศรายชื่อสอบประม […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ 3/2526 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาโครงการพิเศษ กศ.บป.

รายวิชาเทคโนโลยีสารส […]

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการสอบประมวล […]

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี โครงการพิเศษ กศ.บป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการสอบประมวล […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบ 2) นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

Read More Text