ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ 3/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาโครงการพิเศษ กศ.บป.

ประกาศรายชื่อสอบประม […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ 3/2526 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาโครงการพิเศษ กศ.บป.

รายวิชาเทคโนโลยีสารส […]

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการสอบประมวล […]

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี โครงการพิเศษ กศ.บป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบที่ 2)

ประกาศผลการสอบประมวล […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบ 2) นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

Read More Text