ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

คะแนนสอบประมวลความรู […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam)ก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2563 นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

รายชื่อนักศึกษาสอบ3- […]

Read More Text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2563 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

Read More Text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Read More Text

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ประกาศผลสอบกศ.บป.และ […]

Read More Text

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช […]

Read More Text

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราช […]

Read More Text