ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ประกาศผลสอบกศ.บป.และ […]

Read More Text

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช […]

Read More Text

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราช […]

Read More Text