รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

2.1 ประกาศรายชื่อ กศ […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาภาคปกติ

ประกาศรายชื่อปกติ1-6 […]

Read More Text