ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 3/2563

ประกาศผลสอบกศ.บป.และ […]

Read More Text

ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ 3/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาโครงการพิเศษ กศ.บป.

ประกาศรายชื่อสอบประม […]

Read More Text

กำหนดการสอบประมวลความรู้ 3/2526 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาตกค้าง) และนักศึกษาโครงการพิเศษ กศ.บป.

รายวิชาเทคโนโลยีสารส […]

Read More Text