ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ก่อนสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป

คะแนนสอบประมวลความรู […]

Read More Text

แจ้งกำหนดการสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป วันที่ 18 -19 ก.ย 2564 (สอบออนไลน์) วิชาภาษาอังกฤษ เริ่มสอบเวลา 10.00-12.00น. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มสอบ 13.00-15.00น. (นักศึกษาเลือกสอบได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น) นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับ User และ Password ในการเข้าระบบการสอบได้ที่คณะ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 นะคะ

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โครงการ กศ.บป

รายชื่อสอบประมวลภาคก […]

Read More Text

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ภาคการศึกษาที่1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อสอบประมวลภาคป […]

Read More Text