• นักศึกษาปีไหนสามารถลงทะเบียนสอบได้

 • ลงทะเบียนสอบได้ที่เว็บไซต์ไหน ?

  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบได้ที่เว็บไซต์ http://exam.kru.ac.th เลือกแมนู "การลงทะเบียนสอบ"

 • ประกาศผลการสอบที่เว็บไซต์ไหน ?

  ประกาศผลการสอบที่เว็บไซต์ http://exam.kru.ac.th หรือ http://ac.kru.ac.th

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่เว็บไซต์ไหน ?

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่เว็บไซต์ ้http://exam.kru.ac.th

 • สถานะในเอกสารประกาศรายชื่อกี่มีสถานะ ?

  สถานะในเอกสารประกาศรายชื่อกี่มี 4 สถานะ คือ

 • 1. ( - ) นักศึกษาลงทะเบียนสอบเป็นครัั้งแรก (ไม่ต้องจ่ายเงิน)

 • 2. (ยังไม่จ่ายเงิน ) นักศึกษายังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ หรือ ชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นยันเลขที่ใบเสร็จในระบบลงทะเบียน

 • 3. (รอการตรวจสอบ) นักศึกษายืนยันเลขที่ใบเสร็จรับเงินในระบบการลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว รอเปลี่ยนสถานะ

 • 4. (ยังไม่ชำระเงิน) นักศึกษายังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ