• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  นางสาวพรรณทิพา สายคงดี โทร. 085-2625399

 • คณะวิทยาการจัดการ

  อาจารย์วิยะดา พลชัย โทร. 062-5285898 นายพีรพงศ์ โชคจักรเพชร์ โทร. 081-1945999

 • คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

  นายนพดล ลิ่มปรังษี ทร. 098-4944992

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ผศ. ลัดดาวัลย์ จำปา โทร. 089-5601361

 • คณะครุศาสตร์

  นางสาวกาญจนา เทพสร โทร. 085-1972118, 087-8495129