1. การแต่งกายชุดนักศึกษาชายและหญิงแบบถูกระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกำหนด

2. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา มาดัวยทุกครั้ง

3. เข้าสอบตรงเวลาตามห้องที่กำหนดไว้ในประกาศ