รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนศ.ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. 2/2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

034-534059 ต่อ 206
acit@kru.ac.th

HOT-NEWS