กำหนดสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 นักศึกษาโครงการพิเศษ กศ.บป.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.

034-534059 ต่อ 206
acit@kru.ac.th

HOT-NEWS